به علت پاندمی ویروس کرونا و مواجهه با شرایط حاد بهداشتی، گروهی از پژوهشگران از دانشگاه¬های مختلف دنیا قصد انجام مطالعه-ای با هدف بررسی تاثیر شیوع کرونا ویروس (کووید 19) بر نگرش و روش دانشجو بودن را دارند. لذا خواهشمند به پرسش¬ها و گویه¬های این پرسشنامه با دقت پاسخ دهید. تکمیل پرسشنامه حدود 20-15 وقت نیاز دارد.

لازم به ذکر است که این پرسشنامه بدون نام و کاملا محرمانه است. هیچ پاسخ درست و اشتباهی وجود ندارد، ما فقط می¬خواهیم عقیده و نظر شما را بدانیم و بنابراین خواهشمند است صادقانه به گویه¬ها با توجه به آنچه باور دارید یا فکر می¬کنید، پاسخ دهید. همه¬ی پرسش¬ها مهم هستند، بنابراین، خواهشمند است هیچ پرسشی را بدون پاسخ باقی نگذارید. توجه

COVIDEM.20 پرسشنامه